Hoogte collegegeld

Heb je de Nederlandse nationaliteit of die van een EU/EER land, Zwitserland of Suriname?

De volgende landen zijn lid van de Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.

Studenten met een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit worden voor de berekening van het collegegeld gelijkgesteld aan studenten met een EER nationaliteit. Een student die een niet EER-nationaliteit bezit valt ook onder de nationaliteitsvereiste als hij een familielid (op grond van Richtlijn 2004/38/EG) is van in Nederland wonende EU-burgers of als hij een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 2000.

Heb je recht op studiefinanciering van DUO in het studiejaar 2018-2019?

Heb je op 1 september 2018 een geldige Nederlandse verblijfsvergunning met één van de verblijfsdoelen genoemd in de toelichting?

Onderstaande verblijfsvergunningen geven recht op het wettelijk collegegeldtarief, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

 • Asiel bepaalde tijd (type III);
 • Asiel onbepaalde tijd (type IV);
 • Regulier bepaalde tijd (type I) met één van de volgende verblijfsdoelen:
  • alleenstaande minderjarige vreemdeling;
  • verblijf ter adoptie of als pleegkind;
  • wedertoelating;
  • verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
  • op grond van ministerieel besluit;
  • de vervolging van mensenhandel (B9);
  • speciale regeling 2007 (het generaal pardon);
  • verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee verband houdende niet-humanitaire gronden;
  • kinderpardon;
  • voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen;
  • op grond van Vreemdelingencirculaire B2;
  • op grond van art 8. EVRM;
  • verblijf in verband met gezinsvorming (onder bepaalde voorwaarden);
  • gezinsuitbreiding (onder bepaalde voorwaarden);
  • verblijf bij familielid (onder bepaalde voorwaarden).

Voor meer informatie, zie de website van DUO.

Voor welk type opleiding schrijf je in?

Welke opleidingsvorm kies je?

Welke opleidingsvorm kies je?

Welke opleidingsvorm kies je?

Heb je al een ander Nederlands bachelordiploma, dat je hebt behaald ná 1 augustus 1991?

Heb je al een ander Nederlands masterdiploma, dat je hebt behaald ná 1 augustus 1991?

Heb je al een ander Nederlands associate degree -, bachelor- of masterdiploma, dat je hebt behaald na 1 augustus 1991?

Welke opleiding kies je?

Heb je jouw eerdere bachelordiploma gehaald binnen de sector Gezondheidszorg of Onderwijs?

Weet je niet of de door jou gevolgde opleiding tot de sector Gezondheidzorg of Onderwijs behoort, zoek dan in het CROHO-register de naam van je opleiding en kijk op de detailpagina onder welk onderdeel je opleiding staat vermeld.

Heb je jouw eerdere masterdiploma gehaald binnen de sector Gezondheidszorg of Onderwijs?

Weet je niet of de door jou gevolgde opleiding tot de sector Gezondheidzorg of Onderwijs behoort, zoek dan in het CROHO-register de naam van je opleiding en kijk op de detailpagina onder welk onderdeel je opleiding staat vermeld.

Jouw collegegeld is voor:

2017-2018:

2018-2019:

€ 1.950,-